Privacyverklaring – Nederland

CLS360 Pty. Ltd. en PerCo bvba zetten zich in om uw privacy te respecteren. Deze privacyverklaring beschrijft onze praktijken met betrekking tot de verzameling, het gebruik, de overdracht en de opslag van persoonsgegevens en onderzoeksgegevens.


CLS360 Pty. Ltd. en PerCo bvba houden zich aan de nationale privacybeginselen van de Australische privacywetgeving (National Privacy Principles of the Australian Privacy Act) en de Richtlijn betreffende gegevensbescherming van de Europese Commissie. Deze privacyverklaring kan regelmatig worden bijgewerkt om nieuwe gebruiken, regelgeving of technologieën te omvatten die een invloed kunnen hebben op uw privacy.

PerCo bvba biedt individuele en leiderschapsbeoordelingen aan leden ('leiders/individuen') van opdrachtgevende bedrijven en organisaties. Beoordelingen worden in het algemeen online verstrekt via het CLS360 Pty. Ltd. assessment platform (The Development Platform). Als onderdeel van het beoordelingsproces kunnen (focus)leiders/individuen aan andere mensen ('beoordelaars') vragen om feedback te geven.

Verzameling, gebruik en openbaring

Via vragenlijsten zamelt The Development Platform informatie in van leiders/individuen en beoordelaars om de leiders/individuen feedback te geven over hun leiderschap, persoonlijkheid en interpersoonlijk gedrag. PerCo en zijn klanten verbinden zich ertoe de resultaten van de meetinstrumenten als vertrouwelijk te beschouwen en enkel te gebruiken in het kader van de in de offerte afgesproken doelen (training, coaching, evaluatie…) waarvoor ze werden afgenomen. PerCo deelt de testresultaten in principe enkel en alleen mee aan de focusleider/individu en zijn/haar aangestelde coach. De klant verbindt er zich toe de deelnemers in te lichten van het gebruik van deze testen, en deze niet aan te wenden in andere settings dan hier vermeld. Enkel op uitdrukkelijk voorafgaandelijk verzoek van de klant worden de testresultaten ter kennis gebracht van de klant op voorwaarde dat de klant er zich in voorkomend geval toe verbindt het akkoord van de focusleider/individu tot kennisgeving van de resultaten te hebben bekomen. PerCo behoudt zich het recht voor het bewijs van dit akkoord voorafgaandelijk de kennisgeving aan de klant te ontvangen en de focusleiders/individuen in te lichten van de kennisgeving aan de klant.

De informatie die we verzamelen wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor marketing of openbaar gemaakt aan derde partijen. De antwoorden die we voor onze beoordelingen verzamelen kunnen echter worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en de voorstelling van groepsgegevens; in dergelijke gevallen worden de gegevens anoniem gemaakt.

Voor projectmanagementdoeleinden, zoals het beheer van de beoordelingen of de registratie voor online toegang, kunnen we van de opdrachtgever persoonsgegevens van leiders/individuen krijgen. Deze informatie beperkt zich doorgaans tot de naam, het zakelijk e-mailadres en algemene informatie over de functie (bijvoorbeeld afdeling of locatie).

Gegevenskwaliteit en gegevensbeveiliging

CLS360 Pty. Ltd. doet het uiterste om ervoor te zorgen dat de verzamelde en gebruikte informatie voor feedbackrapporten aan leiders/individuen nauwkeurig, volledig en actueel is. We nemen voorzorgsmaatregelen om online en offline verzamelde persoonsgegevens te beveiligen. Online informatie wordt opgeslagen op servers in vergrendelde, veilige omgevingen. Deze servers zijn met firewalls en een reeks andere beveiligingsmechanismen en -procedures beveiligd tegen onrechtmatige toegang. De persoonsgegevens die we verzamelen en opslaan, worden als vertrouwelijke informatie behandeld en kunnen alleen worden geraadpleegd door onze werknemers of contractanten die specifieke functies uitvoeren met betrekking tot de beoordelingen of door aangeduide administrateurs van de opdrachtgever.

Toegang en correctie

Leiders/individuen kunnen hun eigen online informatie bekijken en bewerken, zoals naam, wachtwoord en e-mailadres. Tijdens het onderzoek kunnen leiders/individuen en beoordelaars terugkeren naar het onderzoeksplatform om hun eigen antwoorden op de vragenlijst bij te werken tot ze volledig zijn en hun vragenlijst volledig indienen, of tot er rapporten worden gemaakt.

Zodra het onderzoek voltooid is, hebben leiders/individuen en beoordelaars op schriftelijk verzoek toegang tot hun eigen antwoorden als de gegevens nog steeds worden bijgehouden door CLS360 Pty. Ltd. en niet zijn vernietigd. Als toegang gewenst is, neemt u contact op met CLS360 Pty. Ltd. via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Anonimiteit

Beoordelaars die op vraag van een leider/individu een vragenlijst beantwoorden, krijgen aan het begin van de vragenlijst duidelijk de melding of ze al dan niet kunnen kiezen om de vragenlijst anoniem te beantwoorden. Als anonimiteit een optie is, moet deze door de beoordelaar actief worden geselecteerd. Als de beoordelaar kiest om anoniem te blijven, kan zijn feedback door de leider/het individu niet tot hem worden teruggebracht, maar wordt die gegroepeerd (tot een gemiddelde berekend) met andere gegevens van beoordelaars of op een willekeurige manier anoniem voorgesteld samen met andere individuele, anonieme feedback van beoordelaars. De anonieme feedback van één enkele beoordelaar wordt niet weergegeven. Als anonimiteit geen optie is, wordt de beoordelaar aan het begin van de vragenlijst gevraagd om actief in te stemmen met het feit dat zijn feedback niet anoniem is, of om de vragenlijst te verlaten. Als de beoordelaar er niet actief mee instemt dat zijn identiteit bekend is, krijgt hij/zij geen toegang tot de vragenlijst. In dat geval neemt de beoordelaar niet deel aan het feedbackproces van de vragenlijst.

Wegens de aard en het doel van de beoordelingsdiensten die we bieden, moeten leiders/individuen identificeerbaar zijn om een feedbackrapport over een leider/individu te ontvangen. Als de leider/het individu anoniem wil blijven, dan kan hij of zij de vragenlijst niet voltooien en geen feedbackrapport ontvangen.

Gegevensstroom over de grenzen heen

De gegevens van leiders/individuen en beoordelaars worden verwerkt in Australië en kunnen Australië verlaten in een beveiligde, gecodeerde indeling voor rapportverwerking of wetenschappelijk onderzoek. Wanneer mogelijk worden persoonsgegevens, die dus geen antwoorden zijn, uit dergelijke gegevens verwijderd. CLS360 Pty. Ltd. neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de overgedragen informatie door de ontvanger wordt behandeld op een manier die strookt met de Australische National Privacy Principles en de Directieve ove dataprotectie door de Europese Commissie. Een melding van een dergelijke mogelijke overdracht is duidelijk zichtbaar op de website van het onderzoek wanneer de leider/het individu en de beoordelaar er zich op aanmelden. Als leiders/individuen of beoordelaars niet instemmen met een mogelijke gegevensoverdracht, dan dienen ze de vragenlijst niet te beantwoorden.

Handhaving en contactgegevens

Vragen of opmerkingen over het gebruik of openbaar maken van persoonsgegevens moeten worden gericht aan:

In Australië:

CLS360 Pty. Ltd. Ter attentie van: Dhr. Quentin Jones 
Adres: GPO Box 3273
Adres: Melbourne, Victoria, Australia, 3001
Telefoon: +61 3 9787 2520
E-mail: quentin@cls360.com

In België en Nederland:

PerCo bvba. Attention: Mr. Patrick Vermeren
Address: Kleine Meylstraat 4C
Address: 2550 Kontich, België
Tel: 03/235.02.92
Email: info@perco.be

CLS360 Pty. Ltd. onderzoekt klachten en geschillen over het gebruik en het openbaar maken van persoonsgegevens en probeert er een oplossing voor te vinden in overeenstemming met de beginselen in deze privacyverklaring.

Kennisgeving van wijzigingen

Elke wijziging van ons privacybeleid wordt bij deze privacyverklaring op onze website en andere geschikt geachte locaties toegevoegd. We behandelen informatie in overeenstemming met het privacybeleid dat van kracht was op het ogenblik dat de informatie werd verzameld.

Scroll to Top