Privacyverklaring – Nederland

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. (voorheen CLS360 Pty. Ltd.) en PerCo bvba zetten zich in om uw privacy te respecteren. Deze privacyverklaring beschrijft onze praktijken met betrekking tot de verzameling, het gebruik, de overdracht en de opslag van persoonsgegevens en onderzoeksgegevens.


Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. en PerCo bvba houden zich aan de nationale privacybeginselen van de Australische privacywetgeving (National Privacy Principles of the Australian Privacy Act) en de Richtlijn (EU) 2016/679 betreffende gegevensbescherming van de Europese Commissie. Deze privacyverklaring kan regelmatig worden bijgewerkt om nieuwe gebruiken, regelgeving of technologieën te omvatten die een invloed kunnen hebben op uw privacy. 

PerCo bvba biedt individuele en leiderschapsbeoordelingen aan leden ('leiders/individuen') van opdrachtgevende bedrijven en organisaties.  Als onderdeel van het beoordelingsproces kunnen (focus)leiders/individuen aan andere mensen ('beoordelaars') vragen om feedback te geven. Beoordelingen worden in het algemeen online verstrekt via het Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. assessment platform (The Development Platform). 

Verzameling, gebruik en openbaring

Via vragenlijsten zoals de CLS360, CBS360, en HPS360, zamelt PerCo bvba informatie in van leiders/individuen en beoordelaars om de leiders/individuen feedback te geven over hun leiderschap, persoonlijkheid en interpersoonlijk gedrag voor de overeengekomen doelstellingen. De klantorganisatie verbindt er zichtoe het akkoord van de deelnemer/coachee tot kennisgeving van de resultaten te hebben bekomen, indien deze doelen verder gaan dan ontwikkelingsdoelen (bijv. administratieve doelen zoals selectie of promotiebeslissingen). PerCo bvba behoudt zich het recht voor het bewijs van dit akkoord voorafgaandelijk de kennisgeving aan de klant te ontvangen en de deelnemers/coachees in te lichten van de kennisgeving aan de klant.

Feedbackrapporten worden besproken door een coach of gecertificeerde consulent; er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van de gegevens of rapporten. Feedbackrapporten worden alleen verstrekt aan de leider/het individu en zijn/haar coach of erkende consulent tenzij de leider/het individu actief instemde met een verdere verdeling. Aan respondenten wordt verteld dat de leider die/het individu dat ze beoordelen ervoor kan kiezen zijn/haar resultaten met anderen te delen.

Voor team- en organisatiebeoordelingen zoals de Circumplex Culture Scan™ (CCS) en Circumplex Team Scan™ (CTS) verzamelt PerCo bvba informatie van team- en organisatieleden om de ontwikkeling van het team en de organisatie te bevorderen. Resultaten worden besproken door een erkende consulent; er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van de gegevens of resultaten.  Resultaten worden geleverd aan de erkende consulent, respondenten onder de teamleden en mensen die door de opdrachtgever zijn aangeduid, zoals HR-experts en projectsponsors.

Als minderjarigen beoordelingen van PerCo bvba willen invullen, dan moet de toestemming worden verkregen van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige. 

De informatie die we verzamelen wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor marketing of openbaar gemaakt aan derde partijen. De antwoorden die we voor onze beoordelingen verzamelen kunnen echter worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en de voorstelling van groepsgegevens.

Voor projectmanagementdoeleinden, zoals het beheer van de beoordelingen of de registratie voor online toegang, kunnen we van de opdrachtgever persoonsgegevens van leiders/individuen krijgen. Deze informatie beperkt zich doorgaans tot de naam, het zakelijk e-mailadres en algemene informatie over de functie (bijvoorbeeld afdeling of locatie).

Gegevenskwaliteit en gegevensbeveiliging

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. doet het uiterste om ervoor te zorgen dat de verzamelde en gebruikte informatie voor feedbackrapporten aan leiders/individuen nauwkeurig, volledig en actueel is. We nemen voorzorgsmaatregelen om online en offline verzamelde persoonsgegevens te beveiligen. Online informatie wordt opgeslagen op servers in vergrendelde, veilige omgevingen. Deze servers zijn met firewalls en een reeks andere beveiligingsmechanismen en -procedures beveiligd tegen onrechtmatige toegang. De persoonsgegevens die we verzamelen en opslaan, worden als vertrouwelijke informatie behandeld en kunnen alleen worden geraadpleegd door onze werknemers of contractanten die specifieke functies uitvoeren met betrekking tot de beoordelingen of door aangeduide administrateurs van de opdrachtgever.

Toegang en correctie

Leiders/individuen kunnen hun eigen online informatie bekijken en bewerken, zoals naam, wachtwoord en e-mailadres. Tijdens het bevragingsproces kunnen leiders/individuen en beoordelaars terugkeren naar het onderzoeksplatform om hun eigen antwoorden op de vragenlijst bij te werken tot ze volledig zijn en hun vragenlijst volledig indienen, of tot er rapporten worden gemaakt.

Zodra de bevraging voltooid is, hebben leiders/individuen en beoordelaars op schriftelijk verzoek toegang tot hun eigen antwoorden als de gegevens nog steeds worden bijgehouden door Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. en niet zijn vernietigd. Als toegang gewenst is, neemt u contact op met Interpersonal Solutions Group  Pty. Ltd. via de contactgegevens in deze privacyverklaring. (Zie Handhaving en contactgegevens)

Opslag van gegevens en het recht op uitwissing

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. kan de gegevens max. 30 jaar bijhouden. Gegevens voor (sociaal) wetenschappelijk onderzoek mogen onbeperkt worden bijgehouden.

Het 'recht op uitwissing' (d.w.z. het recht om de eigen persoonsgegevens te laten wissen) kan op elk ogenblik na de bevraging worden uitgeoefend door hier te klikken.

Anonimiteit

Beoordelaars die op vraag van een leider/individu een vragenlijst beantwoorden, worden ingelicht of ze de keuze hebben om anoniem te antwoorden. Deze optie is beschikbaar aan het begin van de vragenlijst en moet door de beoordelaar actief worden geselecteerd. 

Als de beoordelaar kiest om anoniem te blijven, kan zijn feedback door de leider/het individu niet tot hem worden teruggebracht, maar wordt die gegroepeerd (tot een gemiddelde berekend) met andere gegevens van beoordelaars of op een willekeurige manier anoniem voorgesteld samen met ten minste twee andere individuele, anonieme feedback van beoordelaars. De anonieme feedback van één enkele beoordelaar wordt niet weergegeven.  Als anonimiteit geen optie is, dan krijgt de respondent aan het begin van de bevraging de vraag om actief toe te stemmen in het leveren van identificeerbare feedback of om de bevraging te verlaten. Als de respondent niet actief toestemt om zijn/haar feedback te laten identificeren, dan krijgt hij/zij geen toegang tot de bevraging. In dat geval neemt de respondent niet deel aan het feedbackproces van de bevraging.

Wegens de aard en het doel van de beoordelingsdiensten die we bieden, moeten leiders/individuen identificeerbaar zijn om een feedbackrapport over een leider/individu te ontvangen. Als de leider/het individu anoniem wil blijven, dan kan hij of zij de vragenlijst niet voltooien en geen feedbackrapport ontvangen.

Voor team- en organisatiebeoordelingen zoals de Circumplex Culture Scan™ (CCS) en Circumplex Team Scan™ (CTS) zijn de antwoorden anoniem omdat individuele antwoorden worden samengevoegd bij de antwoorden van ten minste twee andere individuen in het team of de organisatie wanneer de resultaten worden voorgesteld. De namen van de individuele respondenten die de beoordelingen over hun team of organisatie hebben voltooid, kunnen worden vermeld in het resultatenrapport of worden geplaatst op een kaart van het organisatorische netwerk. 

Gegevensstroom over de grenzen heen

De gegevens worden verwerkt in Australië en kunnen Australië verlaten in een beveiligde, gecodeerde indeling voor rapportverwerking of wetenschappelijk onderzoek. Wanneer mogelijk worden persoonsgegevens, die dus geen antwoorden zijn, uit dergelijke gegevens verwijderd. Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de overgedragen informatie door de ontvanger wordt behandeld op een manier die strookt met de Australische National Privacy Principles en de Directieve over dataprotectie door de Europese Commissie. Een melding van een dergelijke mogelijke overdracht is duidelijk zichtbaar op de website waar de vragenlijsten worden afgelegd wanneer de leider/het individu en de beoordelaar er zich op aanmelden. Als leiders/individuen of beoordelaars niet instemmen met een mogelijke gegevensoverdracht, dan dienen ze de vragenlijst niet te beantwoorden.

Handhaving en contactgegevens

Vragen of opmerkingen over het gebruik of openbaar maken van persoonsgegevens moeten worden gericht aan:

In Australië

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. Ter attentie van: Dhr. Quentin Jones
Address: GPO Box 3273
Address: Melbourne, Victoria, Australia, 3001
Telephone: +61 3 9787 2520
Email: quentin@interpersonalsolutionsgroup.com

In België en Nederland:

PerCo bvba. Attention: Mr. Patrick Vermeren
Address: Kleine Meylstraat 4C
Address: 2550 Kontich, België
Tel: 03/235.02.92
Email: info@perco.be

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. onderzoekt klachten en geschillen over het gebruik en het openbaar maken van persoonsgegevens en probeert er een oplossing voor te vinden in overeenstemming met de beginselen in deze privacyverklaring.

Kennisgeving van wijzigingen

Elke wijziging van ons privacybeleid wordt bij deze privacyverklaring op onze website en andere geschikt geachte locaties toegevoegd. We behandelen informatie in overeenstemming met het privacybeleid dat van kracht was op het ogenblik dat de informatie werd verzameld.

Aangepast op 22 Maart 2018

Scroll to Top