Privacyverklaring - België

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. (voorheen CLS360 Pty. Ltd.) en PerCo bvba zetten zich in om uw privacy te respecteren. Deze privacyverklaring beschrijft onze praktijken met betrekking tot de verzameling, het gebruik, de overdracht en de opslag van persoonsgegevens en onderzoeksgegevens.


Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. en PerCo bvba houden zich aan de nationale privacybeginselen van de Australische privacywetgeving (National Privacy Principles of the Australian Privacy Act) en de Richtlijn (EU) 2016/679 betreffende gegevensbescherming van de Europese Commissie. Deze privacyverklaring kan regelmatig worden bijgewerkt om nieuwe gebruiken, regelgeving of technologieën te omvatten die een invloed kunnen hebben op uw privacy. 

PerCo bvba biedt individuele en leiderschapsbeoordelingen aan leden ('leiders/individuen') van opdrachtgevende bedrijven en organisaties.  Als onderdeel van het beoordelingsproces kunnen (focus)leiders/individuen aan andere mensen ('beoordelaars') vragen om feedback te geven. Beoordelingen worden in het algemeen online verstrekt via het Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. assessment platform (The Development Platform). 

Verzameling, gebruik en openbaring

Via vragenlijsten zoals de CLS360, CBS360, en HPS360, zamelt PerCo bvba informatie in van leiders/individuen en beoordelaars om de leiders/individuen feedback te geven over hun leiderschap, persoonlijkheid en interpersoonlijk gedrag voor de overeengekomen doelstellingen. De klantorganisatie verbindt er zichtoe het akkoord van de deelnemer/coachee tot kennisgeving van de resultaten te hebben bekomen, indien deze doelen verder gaan dan ontwikkelingsdoelen (bijv. administratieve doelen zoals selectie of promotiebeslissingen). PerCo bvba behoudt zich het recht voor het bewijs van dit akkoord voorafgaandelijk de kennisgeving aan de klant te ontvangen en de deelnemers/coachees in te lichten van de kennisgeving aan de klant.

Feedbackrapporten worden besproken door een coach of gecertificeerde consulent; er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van de gegevens of rapporten. Feedbackrapporten worden alleen verstrekt aan de leider/het individu en zijn/haar coach of erkende consulent tenzij de leider/het individu actief instemde met een verdere verdeling. Aan respondenten wordt verteld dat de leider die/het individu dat ze beoordelen ervoor kan kiezen zijn/haar resultaten met anderen te delen.

Voor team- en organisatiebeoordelingen zoals de Circumplex Culture Scan™ (CCS) en Circumplex Team Scan™ (CTS) verzamelt PerCo bvba informatie van team- en organisatieleden om de ontwikkeling van het team en de organisatie te bevorderen. Resultaten worden besproken door een erkende consulent; er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van de gegevens of resultaten.  Resultaten worden geleverd aan de erkende consulent, respondenten onder de teamleden en mensen die door de opdrachtgever zijn aangeduid, zoals HR-experts en projectsponsors.

Als minderjarigen beoordelingen van PerCo bvba willen invullen, dan moet de toestemming worden verkregen van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige. 

De informatie die we verzamelen wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor marketing of openbaar gemaakt aan derde partijen. De antwoorden die we voor onze beoordelingen verzamelen kunnen echter worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en de voorstelling van groepsgegevens.

Voor projectmanagementdoeleinden, zoals het beheer van de beoordelingen of de registratie voor online toegang, kunnen we van de opdrachtgever persoonsgegevens van leiders/individuen krijgen. Deze informatie beperkt zich doorgaans tot de naam, het zakelijk e-mailadres en algemene informatie over de functie (bijvoorbeeld afdeling of locatie).

Gegevenskwaliteit en gegevensbeveiliging

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. doet het uiterste om ervoor te zorgen dat de verzamelde en gebruikte informatie voor feedbackrapporten aan leiders/individuen nauwkeurig, volledig en actueel is. We nemen voorzorgsmaatregelen om online en offline verzamelde persoonsgegevens te beveiligen. Online informatie wordt opgeslagen op servers in vergrendelde, veilige omgevingen. Deze servers zijn met firewalls en een reeks andere beveiligingsmechanismen en -procedures beveiligd tegen onrechtmatige toegang. De persoonsgegevens die we verzamelen en opslaan, worden als vertrouwelijke informatie behandeld en kunnen alleen worden geraadpleegd door onze werknemers of contractanten die specifieke functies uitvoeren met betrekking tot de beoordelingen of door aangeduide administrateurs van de opdrachtgever.

Toegang en correctie

Leiders/individuen kunnen hun eigen online informatie bekijken en bewerken, zoals naam, wachtwoord en e-mailadres. Tijdens het bevragingsproces kunnen leiders/individuen en beoordelaars terugkeren naar het onderzoeksplatform om hun eigen antwoorden op de vragenlijst bij te werken tot ze volledig zijn en hun vragenlijst volledig indienen, of tot er rapporten worden gemaakt.

Zodra de bevraging voltooid is, hebben leiders/individuen en beoordelaars op schriftelijk verzoek toegang tot hun eigen antwoorden als de gegevens nog steeds worden bijgehouden door Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. en niet zijn vernietigd. Als toegang gewenst is, neemt u contact op met Interpersonal Solutions Group  Pty. Ltd. via de contactgegevens in deze privacyverklaring. (Zie Handhaving en contactgegevens)

Opslag van gegevens en het recht op uitwissing

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. kan de gegevens max. 30 jaar bijhouden. Gegevens voor (sociaal) wetenschappelijk onderzoek mogen onbeperkt worden bijgehouden.

Het 'recht op uitwissing' (d.w.z. het recht om de eigen persoonsgegevens te laten wissen) kan op elk ogenblik na de bevraging worden uitgeoefend door hier te klikken.

Anonimiteit

Beoordelaars die op vraag van een leider/individu een vragenlijst beantwoorden, worden ingelicht of ze de keuze hebben om anoniem te antwoorden. Deze optie is beschikbaar aan het begin van de vragenlijst en moet door de beoordelaar actief worden geselecteerd. 

Als de beoordelaar kiest om anoniem te blijven, kan zijn feedback door de leider/het individu niet tot hem worden teruggebracht, maar wordt die gegroepeerd (tot een gemiddelde berekend) met andere gegevens van beoordelaars of op een willekeurige manier anoniem voorgesteld samen met ten minste twee andere individuele, anonieme feedback van beoordelaars. De anonieme feedback van één enkele beoordelaar wordt niet weergegeven.  Als anonimiteit geen optie is, dan krijgt de respondent aan het begin van de bevraging de vraag om actief toe te stemmen in het leveren van identificeerbare feedback of om de bevraging te verlaten. Als de respondent niet actief toestemt om zijn/haar feedback te laten identificeren, dan krijgt hij/zij geen toegang tot de bevraging. In dat geval neemt de respondent niet deel aan het feedbackproces van de bevraging.

Wegens de aard en het doel van de beoordelingsdiensten die we bieden, moeten leiders/individuen identificeerbaar zijn om een feedbackrapport over een leider/individu te ontvangen. Als de leider/het individu anoniem wil blijven, dan kan hij of zij de vragenlijst niet voltooien en geen feedbackrapport ontvangen.

Voor team- en organisatiebeoordelingen zoals de Circumplex Culture Scan™ (CCS) en Circumplex Team Scan™ (CTS) zijn de antwoorden anoniem omdat individuele antwoorden worden samengevoegd bij de antwoorden van ten minste twee andere individuen in het team of de organisatie wanneer de resultaten worden voorgesteld. De namen van de individuele respondenten die de beoordelingen over hun team of organisatie hebben voltooid, kunnen worden vermeld in het resultatenrapport of worden geplaatst op een kaart van het organisatorische netwerk. 

Gegevensstroom over de grenzen heen

De gegevens worden verwerkt in Australië en kunnen Australië verlaten in een beveiligde, gecodeerde indeling voor rapportverwerking of wetenschappelijk onderzoek. Wanneer mogelijk worden persoonsgegevens, die dus geen antwoorden zijn, uit dergelijke gegevens verwijderd. Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de overgedragen informatie door de ontvanger wordt behandeld op een manier die strookt met de Australische National Privacy Principles en de Directieve over dataprotectie door de Europese Commissie. Een melding van een dergelijke mogelijke overdracht is duidelijk zichtbaar op de website waar de vragenlijsten worden afgelegd wanneer de leider/het individu en de beoordelaar er zich op aanmelden. Als leiders/individuen of beoordelaars niet instemmen met een mogelijke gegevensoverdracht, dan dienen ze de vragenlijst niet te beantwoorden.

Handhaving en contactgegevens

Vragen of opmerkingen over het gebruik of openbaar maken van persoonsgegevens moeten worden gericht aan:

In Australië

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. Ter attentie van: Dhr. Quentin Jones
Address: GPO Box 3273
Address: Melbourne, Victoria, Australia, 3001
Telephone: +61 3 9787 2520
Email: quentin@interpersonalsolutionsgroup.com

In België en Nederland:

PerCo bvba. Attention: Mr. Patrick Vermeren
Address: Kleine Meylstraat 4C
Address: 2550 Kontich, België
Tel: 03/235.02.92
Email: info@perco.be

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. onderzoekt klachten en geschillen over het gebruik en het openbaar maken van persoonsgegevens en probeert er een oplossing voor te vinden in overeenstemming met de beginselen in deze privacyverklaring.

Kennisgeving van wijzigingen

Elke wijziging van ons privacybeleid wordt bij deze privacyverklaring op onze website en andere geschikt geachte locaties toegevoegd. We behandelen informatie in overeenstemming met het privacybeleid dat van kracht was op het ogenblik dat de informatie werd verzameld.

Aangepast op 22 Maart 2018

Déclaration de confidentialité - Belgique

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. (avant : CLS360 Pty. Ltd.) et PerCo bvba s'engagent à respecter votre vie privée. Cette déclaration de confidentialité définit nos pratiques concernant la collecte, l'utilisation, le transfert et le stockage d'informations personnelles et de données d'enquête que nous collectons.


Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. et PerCo bvba suivent les principes de protection de la vie privée de la loi australienne sur la protection de la vie privée et de la directive de la Commission européenne (EU 2016/679) concernant la protection des données à caractère personnel. Cette déclaration de confidentialité peut être mise à jour de temps à temps afin de refléter de nouvelles utilisations, réglementations ou technologies qui affectent votre vie privée.

PerCo bvba fournit des évaluations individuelles et du leadership aux membres (‘leaders/individus focaux’) des entreprises et organisations clientes. Les leaders/individus focaux peuvent inviter des tiers (‘évaluateurs’) à fournir des informations en retour comme partie du processus d'évaluation. Les évaluations sont généralement gérées en ligne via la plate-forme d'évaluation Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd (The Development Platform).

Collecte, utilisation et divulgation

Dans le cadre d'évaluations individuelles et de leadership telles que CLS360, CBS360 et HPS360, PerCo sprl collecte des informations de leaders/individus concernés et d’évaluateurs, afin de transmettre du feed-back aux leaders/individus concernés au sujet de leur leadership, de leur personnalité et de leur comportement interpersonnel dans le cadre des finalités convenues. L’organisation cliente s’engage, le cas échéant, à obtenir l’autorisation du participant/coaché pour pouvoir rapporter les résultats à des finalités sortant des objectifs de développement (p. ex. à des fins administratives telles que la sélection ou des décisions de promotion). PerCo sprl se réserve le droit d’obtenir la preuve d'une telle autorisation avant de faire rapport au client et d'informer les leaders/individus concernés du fait que les résultats seront transmis au client.

Les rapports de feed-back sont débriefés par un coach ou un consultant certifié. Aucune décision automatisée n’est prise sur la base des données ou rapports. Les rapports de feed-back sont uniquement transmis au leader/à l’individu concerné et à son coach ou au consultant certifié sauf si le leader/l’individu concerné autorise activement un partage plus large. Les évaluateurs sont informés du fait que le leader/l’individu concerné évalué peut choisir de partager ses résultats avec d'autres parties.

Pour les évaluations d'équipe et d'organisation, telles que le Circumplex Culture Scan™ (CCS) et le Circumplex Team Scan™ (CTS), PerCo sprl collecte des informations sur les membres de l’équipe et de l'organisation en vue de promouvoir le développement de l'équipe et de l’organisation. Les résultats sont débriéfés par un consultant certifié. Aucune décision automatisée n’est prise sur la base des données ou résultats. Les résultats sont fournis au consultant certifié, aux membres de l'équipe participants, ainsi qu’aux personnes désignées par l’organisation cliente, telles que les collaborateurs des ressources humaines et les sponsors du projet.

Si des mineurs d’âge souhaitent se soumettre à une évaluation fournie par PerCo sprl, ils doivent préalablement obtenir l’autorisation de leurs parents ou représentants légaux.

Les informations que nous collectons sont traitées de manière confidentielle et ne seront pas utilisées pour des buts de commercialisation ni divulguées à des tiers. Cependant, les réponses que nous collectons à nos évaluations peuvent être utilisées pour la recherche scientifique et la présentation de données de groupe

Dans un but de gestion de projets, tel que l'administration d'évaluation ou l'enregistrement pour l'accès en ligne, nous pouvons recevoir de l'organisation cliente des informations personnelles à propos des leaders/individus focaux et évaluateurs. Ces informations se limitent généralement au nom, à l'adresse e-mail professionnelle et à des informations générales sur la fonction (par exemple, département ou site).

Qualité des données et sécurité des données

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. fait tous ses efforts pour s'assurer que les informations personnelles collectées et utilisées pour fournir les rapports de retour d'information aux leaders/individus focaux soient correctes, complètes et à jour. Nous prenons des précautions pour protéger tant en ligne que hors ligne les informations personnelles que nous collectons. Les informations en ligne sont stockées dans des serveurs situés dans des environnements verrouillés et sécurisés. Ces serveurs sont protégés de l'intrusion non autorisée par des pare-feu et une variété d'autres mécanismes et procédures de sécurité. Les informations personnelles que nous collectons et stockons sont traitées comme des informations confidentielles et sont uniquement accessibles à nos employés ou contractants qui effectuent des fonctions spécifiques relatives aux évaluations ou par des administrateurs désignés de l'organisation client.

Accès et correction

Les leaders/individus focaux peuvent consulter et éditer leurs propres informations de compte client en ligne, qui incluent le nom, le mot de passe et l'adresse e-mail. Durant le processus d'enquête, les leaders/individus focaux et évaluateurs peuvent revenir à la plate-forme d'enquête pour mettre à jour leurs propres réponses à l'enquête jusqu'à ce qu'ils aient complété et soumis leur propre enquête au complet ou que des rapports aient été produits.

Lorsque le processus d'enquête est achevé, les leaders/individus focaux et évaluateurs ont accès à leurs propres réponses à l'enquête sur demande écrite si les données sont toujours entretenues par Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. et n'ont pas été détruites. Si l'accès est désiré, contactez Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. à l'aide des informations de contact fournies dans cette déclaration de confidentialité. (voir Contrôle d'application et informations de contact)

Stockage des données et droit de suppression

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. peut conserver les données collectées durant 30 ans. Les données collectées à des fins de recherche scientifique (sociale) peuvent être conservées pour une durée illimitée.

Le « droit de suppression » (c’est-à-dire le droit d'un individu à demander l’effacement de ses données) peut être exercé à tout moment après la fin du processus d’enquête en cliquant ici.

Anonymat

Les évaluateurs qui répondent à un questionnaire à la demande d'un leader/individu focal seront informés s'ils ont l'option de réaliser l'enquête de manière anonyme ou pas. Cette option est disponible au début du processus d'enquête et doit être sélectionnée de manière active par l'évaluateur.

Lorsque l'évaluateur choisit de rester anonyme, son feed-back ne sera pas identifiable par le leader/l’individu concerné, mais il sera regroupé (pour calcul de moyenne) avec d'autres données d’évaluateurs ou présenté anonymement de manière randomisée avec le feed-back d'au moins deux autres évaluateurs. Le feed-back d'un évaluateur individuel anonyme ne sera pas présenté. Si l’anonymat n'est pas un choix, il sera demandé à l’évaluateur, au début de l’enquête, de consentir activement à fournir un feed-back identifiable ou à quitter l’enquête. Si l’évaluateur ne consent pas activement à ce que son feed-back soit identifié, il ne peut pas accéder à l’enquête. Dans ce cas, l'évaluateur ne participera pas au processus de feed-back de l’enquête.

Du fait de la nature et du but des services d'évaluation que nous fournissons, les leaders/individus focaux doivent être identifiables pour recevoir un rapport d'informations en retour de leader/individu focal. Si le leader/individu focal souhaite rester anonyme, il n'est pas en mesure de réaliser l'enquête et de recevoir un rapport d'informations en retour.

Pour les évaluations d'équipe et d'organisation, telles que le Circumplex Culture Scan™ (CCS) et le Circumplex Team Scan™ (CTS), les réponses sont anonymes, car lors de la présentation des résultats, les réponses individuelles sont regroupées avec les réponses d'au moins deux autres individus de l’équipe ou de l’organisation. Les noms des répondants individuels qui ont participé aux évaluations concernant leur équipe ou leur organisation peuvent être listés dans le rapport des résultats ou enregistrés dans un dossier en réseau de l’organisation.

Flux de données interfrontalier

Les données de leader/individu focal et évaluateur sont traités en Australie et peuvent être transférées à l'extérieur de l'Australie dans un format sûr, crypté dans un but de traitement de rapport ou de recherche scientifique. Dans mesure du possible, les informations personnelles autres que les réponses à l'enquête seront retirées de telles données. Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations qui sont transférées sont traitées par les récipiendaires d'une manière conforme aux principes de protection de la vie privée de la loi australienne sur la protection de la vie privée (National Privacy Principles) et de la directive de la Commission européenne. La mention de la possibilité d'un tel transfert est clairement visible sur le site web de l'enquête lors de l'ouverture de session du leader/individu focal ou évaluateur. Si des leaders/individus focaux ou évaluateurs ne souhaitent pas consentir à un tel transfert possible de données, ils ne devraient pas participer à l'enquête.

Contrôle d'application et informations de contact

Les questions ou inquiétudes à propos de l'utilisation ou de la divulgation d'informations personnelles doivent être adressées à :

En Australie :

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. à l'attention de : M. Quentin Jones
Adresse : GPO Box 3273
Adresse : Melbourne, Victoria, Australie, 3001
Téléphone : +61 3 9787 2520
E-mail : quentin@interpersonalsolutionsgroup.com

En Belgique et en Hollande :

PerCo bvba. Attention: Mr. Patrick Vermeren
Address: Kleine Meylstraat 4C
Address: 2550 Kontich, België
Tel: 03/235.02.92
Email: info@perco.be

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. examinera et s'efforcera de résoudre les plaintes et litiges concernant l'utilisation et la divulgation d'informations personnelles en conformité avec les principes contenus dans cette déclaration de confidentialité.

Notification des changements

Tous changements à notre politique de défense de la vie privée seront publiés dans cette déclaration de confidentialité sur notre page d'accueil et à d'autres emplacements que nous considérons comme appropriés. Nous traiterons les informations en conformité avec la politique de défense de la vie privée en vigueur au moment où les informations auront été collectées.

Adapté le 22 mars 2018

Privacy Statement – Belgium

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. (formerly CLS360 Pty. Ltd.) and PerCo bvba are committed to respecting your privacy. This Privacy Statement sets out our practices regarding the collection, use, transfer, and storage of personal information and survey data we collect.


Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. and PerCo bvba adhere to the National Privacy Principles of the Australian Privacy Act and the European Commission’s General Data Protection Regulations (EU) 2016/679 Directive on Data Protection. This Privacy Statement may be updated from time to time to reflect new uses, regulations, or technologies that impact your privacy.

PerCo bvba provides individual, leadership, team, and organisation assessments to members of client companies and organisations. Persons undergoing individual or leadership assessments (‘Focal Leaders/Individuals’) may invite others (‘Raters’) to provide feedback as part of the assessment process. Assessments are generally administered online through the Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. assessment platform (The Development Platform).

Collection, Use, and Disclosure

For individual and leadership assessments such as the CLS360, CBS360, and HPS360, PerCo bvba collects information from Focal Leaders/Individuals and Raters to provide Focal Leaders/Individuals with feedback on their leadership, personality, and interpersonal behaviour for the agreed upon purposes . The client organization undertakes, where applicable, to obtain the permission of the participant/coachee for the reporting of the results if these go beyond developmental purposes (e.g., administrative purposes such as selection or promotion decisions). PerCo bvba reserves the right to obtain proof of such permission before reporting to the client and to inform the Focal Leaders/Individuals that it will be reporting the results to the client.

Feedback reports are debriefed by a coach or certified consultant; no automated decisions are made on the basis of the data or reports. Feedback reports are provided only to the Focal Leader/Individual and his/her coach or certified consultant unless the Focal Leader/Individual actively consented to further sharing. Raters are informed that the Focal Leader/Individual they are rating may choose to share his/her results with others.

For team and organisation assessments such as the Circumplex Culture Scan™ (CCS) and Circumplex Team Scan™ (CTS), PerCo bvba collects information from team and organisation members to promote team and organisational development. Results are debriefed by a certified consultant; no automated decisions are made on the basis of the data or results. Results are provided to the certified consultant, team member respondents, and persons designated by the client organisation such as human resource practitioners and project sponsors.

If minors wish to complete any assessments provided by PerCo bvba, permission of the minor’s parents or legal representatives will be obtained. 

The information we collect is treated confidentially and will not be used for marketing or divulged to third parties.  However, responses we collect to our assessments may be used for scientific research in the social sciences and presentation of group data.

For project management purposes, such as assessment administration or registration for online access, we may receive personal information about Focal Leaders/Individuals, Raters, and team and organisation members from the client organisation. This information is usually limited to name, business email address, and general job information (for example, department or location).

Data Quality and Data Security

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. uses its best efforts to ensure the personal information it collects and uses in the course of and for the purpose of administering assessments and reports is accurate, complete, and up-to-date. We take precautions to protect personal information we collect both online and offline. Online information is stored on servers in locked, secure environments. These servers are protected from unauthorised intrusion with firewalls and a variety of other security mechanisms and procedures. The personal information we collect and store is treated as confidential information and is only accessible by our employees or contractors who perform specific functions related to the assessments or by designated client organisation administrators.

Access and Correction

Focal Leaders/Individuals, Raters, and team and organisation members can review and edit their own online Client Account information, which includes name, password, and e-mail address. During the survey process, they may return to the survey platform to update their own survey responses until they complete and submit their survey in full, or reports are produced.

After the survey process is complete, Focal Leaders/Individuals, Raters, and team and organisation members have access to their own survey responses and all data we keep on them upon written request if the data are still maintained by Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. and have not been destroyed. No individual will be allowed to access or review another individual’s data. If access is desired, contact Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. using the contact information provided in this Privacy Statement (see Enforcement and Contact Information).

Data Storage and the Right to Erasure

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. may keep the data it collects for 30 years. Data for (social) scientific research may be kept indefinitely. 

The ‘right to erasure’ (i.e., the right to have one’s personal data erased) may be exercised at any time after the survey process is complete by clicking here.

Anonymity

Raters who are completing an individual or leadership survey at the request of a Focal Leader/Individual will be clearly notified at the beginning of the survey whether they have the option to complete that survey anonymously or not. If anonymity is an option, it requires active selection by the Rater. 

By choosing to remain anonymous, the Rater’s feedback will not be identifiable to the Focal Leader/Individual, but instead will be grouped (averaged in) with other Rater data or presented anonymously in a randomised manner along with at least two other anonymous Raters’ feedback. A single, anonymous Rater’s feedback will not be presented. If anonymity is not an option, the Rater will be instructed at the beginning of the survey to actively consent to providing identifiable feedback or to exit the survey. If the Rater does not actively consent to having his/her feedback identified, he/she cannot access the survey. In that case, the Rater will not participate in the survey feedback process.

Due to the nature and purpose of the assessment services we provide, Focal Leaders/Individuals must be identifiable to receive a Focal Leader/Individual feedback report. If the Focal Leader/Individual wishes to remain anonymous, he or she is not able to complete the survey and receive a feedback report.

For team and organisation assessments such as the Circumplex Culture Scan™ (CCS) and Circumplex Team Scan™ (CTS), responses are anonymous because individual responses are aggregated with the responses of at least two other individuals in the team or organisation when results are presented. The names of the individual respondents who completed the assessments about their team or organization may be listed in the results report or placed on an organisational network map. 

Trans-border Data Flow

The assessment data we collect are processed in Australia and may be transferred outside of Australia in a secure, encrypted format, for purposes of analysis or scientific research. Whenever possible, personal information, other than survey responses, will be removed from such data. Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. takes reasonable steps to ensure that the information which is transferred is treated by the recipient in a manner consistent with Australia’s National Privacy Principles and the EU General Data Protection Regulations. A notice of such possible transfer is clearly visible on the survey website upon login. If Focal Leaders/Individuals, Raters, or team and organisation members do not wish to consent to such possible transfer of data, they should not complete the survey.

Enforcement and Contact Information

Questions or concerns regarding the use or disclosure of personal information should be directed to:

In Australia

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd.
Attention: Mr. Quentin Jones 
Address: GPO Box 3273
Address: Melbourne, Victoria, Australia, 3001
Email: quentin@interpersonalsolutionsgroup.com

In Belgium and the Netherlands

PerCo bvba. Attention: Mr. Patrick Vermeren
Address: Kleine Meylstraat 4C
Address: 2550 Kontich, België
Tel: 03/235.02.92
Email: info@perco.be

Interpersonal Solutions Group Pty. Ltd. will investigate and endeavour to resolve complaints and disputes regarding the use and disclosure of personal information in accordance with the principles contained in this Privacy Statement.

Notification of Changes

Any changes to our privacy policy will be posted to this Privacy Statement on our homepage and other locations we deem appropriate. We will treat information in accordance with the privacy policy that was current at the time the information was collected.

Updated: March 22, 2018

Scroll to Top