Privacyverklaring – België

CLS360 Pty. Ltd. en PerCo bvba zetten zich in om uw privacy te respecteren. Deze privacyverklaring beschrijft onze praktijken met betrekking tot de verzameling, het gebruik, de overdracht en de opslag van persoonsgegevens en onderzoeksgegevens.


CLS360 Pty. Ltd. en PerCo bvba houden zich aan de nationale privacybeginselen van de Australische privacywetgeving (National Privacy Principles of the Australian Privacy Act) en de Richtlijn betreffende gegevensbescherming van de Europese Commissie. Deze privacyverklaring kan regelmatig worden bijgewerkt om nieuwe gebruiken, regelgeving of technologieën te omvatten die een invloed kunnen hebben op uw privacy.

PerCo bvba biedt individuele en leiderschapsbeoordelingen aan leden ('leiders/individuen') van opdrachtgevende bedrijven en organisaties. Beoordelingen worden in het algemeen online verstrekt via het CLS360 Pty. Ltd. assessment platform (The Development Platform). Als onderdeel van het beoordelingsproces kunnen (focus)leiders/individuen aan andere mensen ('beoordelaars') vragen om feedback te geven.

Verzameling, gebruik en openbaring

Via vragenlijsten zamelt The Development Platform informatie in van leiders/individuen en beoordelaars om de leiders/individuen feedback te geven over hun leiderschap, persoonlijkheid en interpersoonlijk gedrag. PerCo en zijn klanten verbinden zich ertoe de resultaten van de meetinstrumenten als vertrouwelijk te beschouwen en enkel te gebruiken in het kader van de in de offerte afgesproken doelen (training, coaching, evaluatie…) waarvoor ze werden afgenomen. PerCo deelt de testresultaten in principe enkel en alleen mee aan de focusleider/individu en zijn/haar aangestelde coach. De klant verbindt er zich toe de deelnemers in te lichten van het gebruik van deze testen, en deze niet aan te wenden in andere settings dan hier vermeld. Enkel op uitdrukkelijk voorafgaandelijk verzoek van de klant worden de testresultaten ter kennis gebracht van de klant op voorwaarde dat de klant er zich in voorkomend geval toe verbindt het akkoord van de focusleider/individu tot kennisgeving van de resultaten te hebben bekomen. PerCo behoudt zich het recht voor het bewijs van dit akkoord voorafgaandelijk de kennisgeving aan de klant te ontvangen en de focusleiders/individuen in te lichten van de kennisgeving aan de klant.

De informatie die we verzamelen wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor marketing of openbaar gemaakt aan derde partijen. De antwoorden die we voor onze beoordelingen verzamelen kunnen echter worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en de voorstelling van groepsgegevens; in dergelijke gevallen worden de gegevens anoniem gemaakt.

Voor projectmanagementdoeleinden, zoals het beheer van de beoordelingen of de registratie voor online toegang, kunnen we van de opdrachtgever persoonsgegevens van leiders/individuen krijgen. Deze informatie beperkt zich doorgaans tot de naam, het zakelijk e-mailadres en algemene informatie over de functie (bijvoorbeeld afdeling of locatie).

Gegevenskwaliteit en gegevensbeveiliging

CLS360 Pty. Ltd. doet het uiterste om ervoor te zorgen dat de verzamelde en gebruikte informatie voor feedbackrapporten aan leiders/individuen nauwkeurig, volledig en actueel is. We nemen voorzorgsmaatregelen om online en offline verzamelde persoonsgegevens te beveiligen. Online informatie wordt opgeslagen op servers in vergrendelde, veilige omgevingen. Deze servers zijn met firewalls en een reeks andere beveiligingsmechanismen en -procedures beveiligd tegen onrechtmatige toegang. De persoonsgegevens die we verzamelen en opslaan, worden als vertrouwelijke informatie behandeld en kunnen alleen worden geraadpleegd door onze werknemers of contractanten die specifieke functies uitvoeren met betrekking tot de beoordelingen of door aangeduide administrateurs van de opdrachtgever.

Toegang en correctie

Leiders/individuen kunnen hun eigen online informatie bekijken en bewerken, zoals naam, wachtwoord en e-mailadres. Tijdens het onderzoek kunnen leiders/individuen en beoordelaars terugkeren naar het onderzoeksplatform om hun eigen antwoorden op de vragenlijst bij te werken tot ze volledig zijn en hun vragenlijst volledig indienen, of tot er rapporten worden gemaakt.

Zodra het onderzoek voltooid is, hebben leiders/individuen en beoordelaars op schriftelijk verzoek toegang tot hun eigen antwoorden als de gegevens nog steeds worden bijgehouden door CLS360 Pty. Ltd. en niet zijn vernietigd. Als toegang gewenst is, neemt u contact op met CLS360 Pty. Ltd. via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Anonimiteit

Beoordelaars die op vraag van een leider/individu een vragenlijst beantwoorden, krijgen aan het begin van de vragenlijst duidelijk de melding of ze al dan niet kunnen kiezen om de vragenlijst anoniem te beantwoorden. Als anonimiteit een optie is, moet deze door de beoordelaar actief worden geselecteerd. Als de beoordelaar kiest om anoniem te blijven, kan zijn feedback door de leider/het individu niet tot hem worden teruggebracht, maar wordt die gegroepeerd (tot een gemiddelde berekend) met andere gegevens van beoordelaars of op een willekeurige manier anoniem voorgesteld samen met andere individuele, anonieme feedback van beoordelaars. De anonieme feedback van één enkele beoordelaar wordt niet weergegeven. Als anonimiteit geen optie is, wordt de beoordelaar aan het begin van de vragenlijst gevraagd om actief in te stemmen met het feit dat zijn feedback niet anoniem is, of om de vragenlijst te verlaten. Als de beoordelaar er niet actief mee instemt dat zijn identiteit bekend is, krijgt hij/zij geen toegang tot de vragenlijst. In dat geval neemt de beoordelaar niet deel aan het feedbackproces van de vragenlijst.

Wegens de aard en het doel van de beoordelingsdiensten die we bieden, moeten leiders/individuen identificeerbaar zijn om een feedbackrapport over een leider/individu te ontvangen. Als de leider/het individu anoniem wil blijven, dan kan hij of zij de vragenlijst niet voltooien en geen feedbackrapport ontvangen.

Gegevensstroom over de grenzen heen

De gegevens van leiders/individuen en beoordelaars worden verwerkt in Australië en kunnen Australië verlaten in een beveiligde, gecodeerde indeling voor rapportverwerking of wetenschappelijk onderzoek. Wanneer mogelijk worden persoonsgegevens, die dus geen antwoorden zijn, uit dergelijke gegevens verwijderd. CLS360 Pty. Ltd. neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de overgedragen informatie door de ontvanger wordt behandeld op een manier die strookt met de Australische National Privacy Principles en de Directieve ove dataprotectie door de Europese Commissie. Een melding van een dergelijke mogelijke overdracht is duidelijk zichtbaar op de website van het onderzoek wanneer de leider/het individu en de beoordelaar er zich op aanmelden. Als leiders/individuen of beoordelaars niet instemmen met een mogelijke gegevensoverdracht, dan dienen ze de vragenlijst niet te beantwoorden.

Handhaving en contactgegevens

Vragen of opmerkingen over het gebruik of openbaar maken van persoonsgegevens moeten worden gericht aan:

In Australië:

CLS360 Pty. Ltd. Ter attentie van: Dhr. Quentin Jones 
Adres: GPO Box 3273
Adres: Melbourne, Victoria, Australia, 3001
Telefoon: +61 3 9787 2520
E-mail: quentin@cls360.com

In België en Nederland:

PerCo bvba. Attention: Mr. Patrick Vermeren
Address: Kleine Meylstraat 4C
Address: 2550 Kontich, België
Tel: 03/235.02.92
Email: info@perco.be

CLS360 Pty. Ltd. onderzoekt klachten en geschillen over het gebruik en het openbaar maken van persoonsgegevens en probeert er een oplossing voor te vinden in overeenstemming met de beginselen in deze privacyverklaring.

Kennisgeving van wijzigingen 

Elke wijziging van ons privacybeleid wordt bij deze privacyverklaring op onze website en andere geschikt geachte locaties toegevoegd. We behandelen informatie in overeenstemming met het privacybeleid dat van kracht was op het ogenblik dat de informatie werd verzameld.

Déclaration de confidentialité - Belgique


CLS360 Pty. Ltd. et PerCo bvba s'engagent à respecter votre vie privée. Cette déclaration de confidentialité définit nos pratiques concernant la collecte, l'utilisation, le transfert et le stockage d'informations personnelles et de données d'enquête que nous collectons.

CLS360 Pty. Ltd. et PerCo bvba suivent les principes de protection de la vie privée de la loi australienne sur la protection de la vie privée et de la directive de la Commission européenne concernant la protection des données à caractère personnel. Cette déclaration de confidentialité peut être mise à jour de temps à temps afin de refléter de nouvelles utilisations, réglementations ou technologies qui affectent votre vie privée.

PerCo bvba fournit des évaluations individuelles et du leadership aux membres (‘leaders/individus focaux’) des entreprises et organisations clientes. Les évaluations sont généralement gérées en ligne via la plate-forme d'évaluation CLS360 Pty. Ltd (The Development Platform). Les leaders/individus focaux peuvent inviter des tiers (‘évaluateurs’) à fournir des informations en retour comme partie du processus d'évaluation.

Collecte, utilisation et divulgation

The Development Platform collecte des informations de leaders/individus focaux et évaluateurs afin de fournir aux leaders/individus focaux des informations en retour sur leur leadership, leur personnalité et leur comportement interpersonnel. Perco et ses organisations clientes s’engagent à considérer les résultats des instruments de mesure comme confidentiels et de les utiliser uniquement dans le cadre des objectifs convenu dans l’offre (comme p.ex. formation, coaching, évaluation) pour lesquels ils ont été effectués. En principe, PerCo communique les résultats des questionnaires uniquement aux leaders/individus focaux et leur coach. L’organisation cliente s’engage à informer les leaders/individus focaux de l’utilisation de ces questionnaires et à ne pas utiliser ceux-ci dans d’autres cadres que ceux qui sont mentionnés dans le cadre des objectifs convenus. Sur la demande de l’organisation cliente, les résultats de questionnaires ne peuvent être notifiés à l’organisation cliente que moyennant une demande explicite préalable de l’organisation cliente. Le cas échéant, l’organisation cliente s’engage à avoir obtenu l’accord des leaders/individus focaux en ce qui concerne la notification des résultats. PerCo se réserve le droit de recevoir la preuve de cet accord préalablement à la notification des résultats à l’organisation cliente et d’informer les participants/personnes coachées de la notification à l’organisation cliente.

Les informations que nous collectons sont traitées de manière confidentielle et ne seront pas utilisées pour des buts de commercialisation ni divulguées à des tiers. Les rapports de retour d'informations sur les leaders/individus focaux sont fournis uniquement au leader/individu focal et son conseiller sauf si les leaders/individus focaux consentent activement à un partage supplémentaire. Cependant, les réponses que nous collectons à nos évaluations peuvent être utilisées pour la recherche scientifique et la présentation de données de groupe ; dans de tels cas, les données seront rendues anonymes.

Dans un but de gestion de projets, tel que l'administration d'évaluation ou l'enregistrement pour l'accès en ligne, nous pouvons recevoir de l'organisation cliente des informations personnelles à propos des leaders/individus focaux et évaluateurs. Ces informations se limitent généralement au nom, à l'adresse e-mail professionnelle et à des informations générales sur la fonction (par exemple, département ou site).

Qualité des données et sécurité des données

CLS360 Pty. Ltd. fait tous ses efforts pour s'assurer que les informations personnelles collectées et utilisées pour fournir les rapports de retour d'information aux leaders/individus focaux soient correctes, complètes et à jour. Nous prenons des précautions pour protéger tant en ligne que hors ligne les informations personnelles que nous collectons. Les informations en ligne sont stockées dans des serveurs situés dans des environnements verrouillés et sécurisés. Ces serveurs sont protégés de l'intrusion non autorisée par des pare-feu et une variété d'autres mécanismes et procédures de sécurité. Les informations personnelles que nous collectons et stockons sont traitées comme des informations confidentielles et sont uniquement accessibles à nos employés ou contractants qui effectuent des fonctions spécifiques relatives aux évaluations ou par des administrateurs désignés de l'organisation client.

Accès et correction

Les leaders/individus focaux peuvent consulter et éditer leurs propres informations de compte client en ligne, qui incluent le nom, le mot de passe et l'adresse e-mail. Durant le processus d'enquête, les leaders/individus focaux et évaluateurs peuvent revenir à la plate-forme d'enquête pour mettre à jour leurs propres réponses à l'enquête jusqu'à ce qu'ils aient complété et soumis leur propre enquête au complet ou que des rapports aient été produits.

Lorsque le processus d'enquête est achevé, les leaders/individus focaux et évaluateurs ont accès à leurs propres réponses à l'enquête sur demande écrite si les données sont toujours entretenues par CLS360 Pty. Ltd. et n'ont pas été détruites. Si l'accès est désiré, contactez CLS360 Pty. Ltd. à l'aide des informations de contact fournies dans cette déclaration de confidentialité.

Anonymat

Les évaluateurs qui terminent une enquête à la demande d'un leader/individu focal seront clairement informés au début de l’enquête s’ils ont l'option de réaliser l'enquête de manière anonyme. Si l’anonymat est une option, elle doit être sélectionnée de manière active par l'évaluateur. Lorsqu'il choisit de rester anonyme, les informations en retour de l'évaluateur ne seront pas identifiables pour le leader/individu focal, mais au lieu de cela seront groupées avec les données d'autres évaluateurs (pour calcul de moyenne) ou présentées de manière anonyme et randomisées avec les informations en retour individuelles d'autres évaluateurs. Les informations en retour d'un évaluateur individuel anonyme ne seront pas présentées. Si l’anonymat n’est pas une option, l’évaluateur recevra l’instruction au début de l’étude de consentir activement à fournir des informations en retour identifiables ou de quitter l’enquête. Si l’évaluateur ne consent pas activement à ce que ses informations en retour soient identifiées, il/elle ne peut pas accéder à l’enquête. Dans ce cas, l’évaluateur ne participera pas au processus d’informations en retour de l’enquête.

Du fait de la nature et du but des services d'évaluation que nous fournissons, les leaders/individus focaux doivent être identifiables pour recevoir un rapport d'informations en retour de leader/individu focal. Si le leader/individu focal souhaite rester anonyme, il n'est pas en mesure de réaliser l'enquête et de recevoir un rapport d'informations en retour.

Flux de données interfrontalier

Les données de leader/individu focal et évaluateur sont traités en Australie et peuvent être transférées à l'extérieur de l'Australie dans un format sûr, crypté dans un but de traitement de rapport ou de recherche scientifique. Dans mesure du possible, les informations personnelles autres que les réponses à l'enquête seront retirées de telles données. CLS360 Pty. Ltd. prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations qui sont transférées sont traitées par les récipiendaires d'une manière conforme aux principes de protection de la vie privée de la loi australienne sur la protection de la vie privée (National Privacy Principles) et de la directive de la Commission européenne. La mention de la possibilité d'un tel transfert est clairement visible sur le site web de l'enquête lors de l'ouverture de session du leader/individu focal ou évaluateur. Si des leaders/individus focaux ou évaluateurs ne souhaitent pas consentir à un tel transfert possible de données, ils ne devraient pas participer à l'enquête.

Contrôle d'application et informations de contact

Les questions ou inquiétudes à propos de l'utilisation ou de la divulgation d'informations personnelles doivent être adressées à :

En Australie :

CLS360 Pty. Ltd. à l'attention de : M. Quentin Jones 
Adresse : GPO Box 3273
Adresse : Melbourne, Victoria, Australie, 3001
Téléphone : +61 3 9787 2520
E-mail : quentin@cls360.com

En Belgique et en Hollande :

PerCo bvba. Attention: Mr. Patrick Vermeren
Address: Kleine Meylstraat 4C
Address: 2550 Kontich, België
Tel: 03/235.02.92
Email: info@perco.be

CLS360 Pty. Ltd. examinera et s'efforcera de résoudre les plaintes et litiges concernant l'utilisation et la divulgation d'informations personnelles en conformité avec les principes contenus dans cette déclaration de confidentialité.

Notification des changements 

Tous changements à notre politique de défense de la vie privée seront publiés dans cette déclaration de confidentialité sur notre page d'accueil et à d'autres emplacements que nous considérons comme appropriés. Nous traiterons les informations en conformité avec la politique de défense de la vie privée en vigueur au moment où les informations auront été collectées.

Privacy Statement – Belgium


CLS360 Pty. Ltd. and PerCo bvba are committed to respecting your privacy. This Privacy Statement sets out our practices regarding the collection, use, transfer, and storage of personal information and survey data we collect.

CLS360 Pty. Ltd. and PerCo bvba adhere to the National Privacy Principles of the Australian Privacy Act and European Commission’s Directive on Data Protection. This Privacy Statement may be updated from time to time to reflect new uses, regulations, or technologies that impact your privacy.

PerCo bvba provides individual and leadership assessments to members (‘Focal Leaders/Individuals’) of client companies and organisations. Assessments are generally administered online through the CLS360 Pty. Ltd. assessment platform (The Development Platform). Focal Leaders/Individuals may invite others (‘Raters’) to provide feedback as part of the assessment process.

Collection, Use, and Disclosure

Information is collected through the surveys on The Development Platform from Focal Leaders/Individuals and Raters to provide Focal Leaders/Individuals with feedback on their leadership, personality, and interpersonal behaviour. PerCo and its client companies and organisations commit to treating the survey results confidentially and using the information only within the framework of the agreed upon goals (such as training, coaching, and evaluation) for which the surveys were administered. In principle, PerCo bvba provides the results only to the Focal Individuals and their assigned coaches. If the client company or organisation explicitly demands the results, PerCo will make them available only under the following conditions: the client company or organisation informs the Focal Individuals of the intended use of the surveys, does not use the survey results for purposes other than those agreed upon, and obtains the Focal Individuals’ consent. PerCo reserves the right to ask the client company or organisation for proof of the Focal Individuals’ consent and to inform the Focal Individuals directly that their company or organisation will obtain the results. The information we collect is treated confidentially and will not be used for marketing or divulged to third parties. However, responses we collect to our assessments may be used for scientific research and presentation of group data; in such cases, the data will be anonymised. For project management purposes, such as assessment administration or registration for online access, we may receive personal information about Focal Leaders/Individuals and Raters from the client organisation. This information is usually limited to name, business email address and general job information (for example, department or location).

Data Quality and Data Security

CLS360 Pty. Ltd. uses its best efforts to ensure the personal information it collects and uses for providing feedback reports to Focal Leaders/Individuals is accurate, complete, and up-to-date. We take precautions to protect personal information we collect both online and offline. Online information is stored on servers in locked, secure environments. These servers are protected from unauthorised intrusion with firewalls and a variety of other security mechanisms and procedures. The personal information we collect and store is treated as confidential information and is only accessible by our employees or contractors who perform specific functions related to the assessments or by designated client organisation administrators.

Access and Correction

Focal Leaders/Individuals can review and edit their own online Client Account information, which includes name, password, and e-mail address. During the survey process, Focal Leaders/Individuals and Raters may return to the survey platform to update their own survey responses until they complete and submit their survey in full, or reports are produced.

After the survey process is complete, Focal Leaders/Individuals and Raters have access to their own survey responses upon written request if the data are still maintained by CLS360 Pty. Ltd. and has not been destroyed. If access is desired, contact CLS360 Pty. Ltd. using the contact information provided in this Privacy Statement.

Anonymity

Raters who are completing a survey at the request of a Focal Leader/Individual will be clearly notified at the beginning of the survey whether they have the option to complete that survey anonymously or not. If anonymity is an option, it requires active selection by the Rater. By choosing to remain anonymous, the Rater’s feedback will not be identifiable to the Focal Leader/Individual, but instead will be grouped (averaged in) with other Rater data or presented anonymously in a randomised manner along with other individual, anonymous Rater feedback. A single, anonymous Rater’s feedback will not be presented. If anonymity is not an option, the Rater will be instructed at the beginning of the survey to actively consent to providing identifiable feedback or to exit the survey. If the Rater does not actively consent to having his/her feedback identified, he/she cannot access the survey. In that case, the Rater will not participate in the survey feedback process.

Due to the nature and purpose of the assessment services we provide, Focal Leaders/Individuals must be identifiable to receive a Focal Leader/Individual feedback report. If the Focal Leader/Individual wishes to remain anonymous, he or she is not able to complete the survey and receive a feedback report.

Trans-border Data Flow

Focal Leader/Individual and Rater data are processed in Australia and may be transferred outside of Australia in a secure, encrypted format, for purposes of report processing or scientific research. Whenever possible, personal information, other than survey responses, will be removed from such data. CLS360 Pty. Ltd. takes reasonable steps to ensure that the information which is transferred is treated by the recipient in a manner consistent with Australia’s National Privacy Principles and the European Commission’s Directive on Data Protection. A notice of such possible transfer is clearly visible on the survey website upon Focal Leader/Individual and Rater login. If Focal Leaders/Individuals or Raters do not wish to consent to such possible transfer of data, they should not complete the survey.

Enforcement and Contact Information

Questions or concerns regarding the use or disclosure of personal information should be directed to:

In Australia

CLS360 Pty. Ltd. Attention: Mr. Quentin Jones 
Address: GPO Box 3273
Address: Melbourne, Victoria, Australia, 3001
Telephone: +61 3 9787 2520
Email: quentin@cls360.com

In Belgium and the Netherlands

PerCo bvba. Attention: Mr. Patrick Vermeren
Address: Kleine Meylstraat 4C
Address: 2550 Kontich, België
Tel: 03/235.02.92
Email: info@perco.be

CLS360 Pty. Ltd. will investigate and endeavour to resolve complaints and disputes regarding the use and disclosure of personal information in accordance with the principles contained in this Privacy Statement.

Notification of Changes 

Any changes to our privacy policy will be posted to this Privacy Statement on our homepage and other locations we deem appropriate. We will treat information in accordance with the privacy policy that was current at the time the information was collected.

Scroll to Top